Logo
13706189308
无锡阳山玫瑰水蜜桃园

1、大精品,155元/箱,每只重8-9两,每箱12只装。

2、小精品,120元/箱,每只6-7两,每箱8只装。

3、手提小精品礼盒装,135元/箱,每只6-7两,每箱8只装。

4、篮子装,200元/箱,每只7-9两,每篮8只装

5、普通装,80元/箱,每只3-5两,每箱12只装。

   欢迎各地朋友团购,批发,零售阳山水蜜桃。

                                                详情>>

阳山玫瑰水蜜桃园桃花朵朵开
2014-4-8    :阳山玫瑰水蜜桃    105

    阳山水蜜桃花开

    阳山水蜜桃花开

    阳山水蜜桃花开

  • a244624d-76c1-4b8a-b35b-6be15ca45f97
  • 1
  • d093bbed-4813-4695-b563-4f1083283a81
  • 485
>